Stephany Happy Naux
female

Litter H Happy Naux *24.2.2010
Tee Texis Taylor Happy Naux x Stephany Happy Naux
male Hagie Happy Naux
female Headr Happy Naux
female Honey Happy Naux
3/1+2

Litter D Happy Naux *12.3.2009
Lawrence Happy Naux x Stephany Happy Naux
male Doyll Happy Naux
female Dream Melissa Happy Naux
2/1+1

Litter B Happy Naux *25.3.2008
Alborada Danes x Stephany Happy Naux
female Butterfly Happy Naux
1/0+1


 


 
2021 © Westieinfo.com