Famecheck Consort
pes

Vrh *28.4.1979
Famecheck Consort x Karyon Bee Kwy It
pes Lord Brian James MacDuff

Vrh Famecheck *9.6.1972
Famecheck Consort x Famecheck Heirloom
pes Famecheck Royal Perogative
fena Famecheck Maid of Honor

Vrh *
Famecheck Consort x Happy Lucy of Backmuir
fena Backmuir Miss Fitt

Vrh *
Famecheck Consort x Winterfarm Polyanna
pes Rivelin Rockafella


 


 
2023 © Westieinfo.com