Pamela Happy Naux
female

Litter Y Happy Naux *6.8.2007
Here I am vom Deipen Brook x Pamela Happy Naux
male Yoyo Happy Naux
female Yana Happy Naux
female Yaya Happy Naux
3/1+2

Litter S Happy Naux *25.7.2006
Charosmack Cold as Ice x Pamela Happy Naux
male Scooby Happy Naux
male Snoopy Happy Naux
male Sting Happy Naux
female Stephany Happy Naux
4/3+1

Litter O Happy Naux *26.12.2005
Charosmack Cold as Ice x Pamela Happy Naux
male Oliwer Happy Naux
male Ornel Happy Naux
male Oscar Happy Naux
female Odetta Happy Naux
4/3+1

Litter K Happy Naux *27.11.2004
Anthony Happy Naux x Pamela Happy Naux
male Kenny Happy Naux
female Kaylen Happy Naux
2/1+1

Litter E Happy Naux *29.3.2003
Vallange Sailor Jack x Pamela Happy Naux
male Elton Happy Naux
female Elizabeth Happy Naux
female Emily Happy Naux
3/1+2

Litter C Happy Naux *5.9.2002
Cromwell White Oleander x Pamela Happy Naux
male Claudius Happy Naux
male Cleofash Happy Naux
male Clifford Happy Naux
3/3+0

Litter U Happy Naux *13.1.2001
Leonhard's Troublemaker x Pamela Happy Naux
male Uncle Harry Happy Naux
1/1+0


 


 
2023 © Westieinfo.com