Ashgate Lochalyne of Poolmist
fena

Vrh *18.8.1981
Famecheck Duplicate of Poolmist x Ashgate Lochalyne of Poolmist
fena Poolmist Printout
fena Poolmist Profile

Vrh *17.5.1977
Ashgate Kosbie x Ashgate Lochalyne of Poolmist
pes Poolmist Pimento
fena Poolmist Pert Dobbie

Vrh *
Birkfell Sea Squall x Ashgate Lochalyne of Poolmist
pes Poolmist Powmill


 


 
2021 © Westieinfo.com