Ashgate Ayr Ayr
female

Litter *25.6.1990
Ashgate Lenzie x Ashgate Ayr Ayr
male Zinos Caledonia
male Zinos Clyde
male Zinos Piper
male Zinos Rafferty
female Zinos Sallyport
female Zinos Sweet Charity
6/4+2

Litter *31.12.1989
Kristajen Charterman x Ashgate Ayr Ayr
male Zinos Dylan
male Zinos Hogmanay of Ashgate
male Zinos Johnnie Walker
female Zinos First Footer
female Zinos Petite Fleur
5/3+2

Litter *25.12.1988
Ashgate Fin Me Oot x Ashgate Ayr Ayr
female Zinos Kiri
1/0+1


 


 
2023 © Westieinfo.com