Tasman Incantation
female

Litter *9.4.1989
Tasman Exuberation x Tasman Incantation
male Tasman Acquisition
male Tasman Inquisitive
2/2+0

Litter *14.4.1988
Chatterdale Connoisseur of Tasman x Tasman Incantation
male Sweet Macdonald
male Tasman Veneration
female Tasman Exhilaration
female Tasman Special Occasion
4/2+2

Litter *17.6.1986
Incheril Whip Hand x Tasman Incantation
male Tasman Ring of Confidence
female Tasman Aspiration
female Tasman Tilly
female Tasman Vienetta
4/1+3


 


 
2023 © Westieinfo.com